Newsfeed N°3 – EE-ES-DE

News -EE-es-de

Alaealiste poolt toime pandud seksuaalkuriteod ja alaealiste õigusemõistmine Itaalias

Pikka aega arvati, et seksuaalkuritegude toimepanijad on peamiselt täiskasvanud. Ometi näitab ametlik statistika, et alaealiste poolt toime pandud seksuaalvägivald on vähemalt Itaalias aeglaselt, kuid järjekindlalt kasvav nähtus. Vastavalt alaealiste ja noorte täiskasvanute eest vastutavate sotsiaalteenuste ametite andmetele on aastatel 2017-2019 suurenenud noorte seksuaalkuritegude toimepanijate arv: 2017. aastal 536, 2018. aastal 592, 2019. aastal 628 (2018. aastal +10%, 2019. aastal +6%) ja vastav arv kuritegusid: 638 aastal 2017, 694 aastal 2018, 742 aastal 2019 (+9% aastal 2018, +7% aastal 2019). Need õigusrikkumised puudutavad: seksuaalkuritegusid, grupiviisilisi seksuaalkuritegusid, alaealistega toimepandud seksuaalakte, alaealiste korruptsiooni, lasteprostitutsiooni, lastepornot, pornograafilise materjali omamist alaealiste ärakasutamise teel, virtuaalpornograafiat, lasteprostitutsiooni ärakasutamisele suunatud turismialgatusi, pornograafia või lasteporno praktikale õhutamist, alaealiste grooming (M.S. Totaro, 2019).

See nähtus näib olevat veelgi kiirenenud COVID 19 pandeemia mõju tõttu internetis toimepandud seksuaalkuritegude osakaalule. Siseministeeriumi 2021. aasta mais avaldatud andmed kinnitavad alaealiste poolt toime pandemia tõttu süvenenud või toime pandud õigusrikkumiste arvu kasvutrendi: “Üha nooremad poisid osalevad üha enam endiste sõbrannade seksuaalpiltide levitamises, pornograafiliste failide ja laste seksuaalse kuritarvitamise piltide vahetamises, klassikaaslaste ja tuttavate solvamises ja halvustamises. Sellistes rasketes kuritegudes nagu lapsporno süüdistatavate laste keskmine vanus on langenud ühe punkti võrra, 16 aastalt 15 aastale 2020. aastal”[1]

Pandeemia periood, mida me ikka veel läbi elame, on kindlasti põhjustanud nende kuritegude riskiteguritega kokkupuute suurenemise (alaealistele, kes on sageli teadmatuses ja kogenematus võrgu ohtude suhtes, suurem juurdepääs virtuaalsetele keskkondadele, stiimulite ja sisu olemasolu, mis viivad bioloogilisest vanusest kiirema psühho-füüsilise kasvuni), nõrgendades samal ajal kaitseelemente (suhte- ja perekonnakonteksti suurem kokkupuude häirivate tegurite suhtes, vähem võimalusi suheteks eakaaslastega).

Ka nendel põhjustel on alaealiste seksuaalkurjategijate küsimus tänapäeval üha enam tekitamas elavat ja selgepiirilist arutelu, mis puudutab nii ennetusstrateegiaid kui ka järjepidevate sekkumiste määratlemist, mille eesmärk on tegeleda mitte ainult teoreetilise raamistikuga seotud raskustega, vaid ka sobivate võimaluste määratlemisega asutuste ja eelkõige alaealiste õiguskaitseasutuste poolt, kes vastutavad nende kui õigusrikkujate eest. Tegelikult tuletab see nähtus rangelt meelde esiteks vajadust selgitada seksuaalse ulatuse eripära, millega õigusemõistmine peab tegelema, ning seda, kuidas seksuaalsuse teema on üles ehitatud ja kujundatud üldises arusaamas ja selle õiguslikult olulistes aspektides. Teiseks on vaja rõhutada, et alaealiste vägivallatsejate poolt toime pandud seksuaalne vägivald on nähtus, mis isegi noorukite maailma mõjutavate sügavate ja kiirete sotsiaalsete muutuste taustal leiab eri asjaosalised liiga sageli ettevalmistamata ja ilma vajalike vahenditeta, et adekvaatselt reageerida tekkivate vajaduste ja käimasolevate muutuste keerukusele: vahendid, mis on hädavajalikud ka selleks, et tulla toime selle teema tekitatud tugeva emotsionaalse mõjuga, mis muudab otsese kontakti nende lastega mitte alati lihtsaks. Seni on veel vähe koolitusalgatusi, mis käsitlevad alaealiste seksuaalkurjategijate ennetamist ja taastumist ning milles analüüsitakse “seksuaalvägivallale” omistatud tähendusi ja sellise vägivaldse käitumise arengut aja jooksul.

On selge, et noorte seksuaalkurjategijate populatsioon vajab erilist tähelepanu, arvestades, et noorukite isiksus ei ole veel stabiilselt organiseerunud deviantse käitumise ümber ning seetõttu võib kindlamate ja harmoonilisemate identifikatsioonide omandamine soodustada soodsat arengut ja vältida arengufaasiga seotud probleemide kristalliseerumist. Vastupidi, kui alaealise poolt toime pandud vägivaldne tegevus, kui sellega ei tegeleta piisavalt, juurdub tõenäoliselt noore inimese isiksusesse ja kinnistub väärkohtlemismustrites, seades ta uuesti kuritegevuse ohule ja soodustades noorukieas tüüpiliste agressiivsete mudelite jäljendamisprotsesse eakaaslaste rühmas. Lisaks tuleb alaealiste seksuaalkurjategijatega töötades arvestada sügavaid ja kiireid sotsiaal-kultuurilisi muutusi, mis kaasnevad noorukite arenguga ja mis võivad tekitada operaatoris tugevat segadustunnet, kui teda ei koolitata piisavalt.

Selle analüüsi tulemusena on valminud projekt “Violenza 0!”, mille eesmärk on rakendada kogu riigi territooriumil suutlikkuse suurendamise protsessi alaealiste õigusemõistjate koolitamise, täienduskursuste ja järelevalve kaudu, et suurendada nende suutlikkust alaealiste seksuaalkurjategijate eest hoolitseda, vähendades kurjategijate korduvkuritegude ohtu. Sellele teemale pühendatud raamatu (Minorenni autori di reati sessuali e Giustizia minorile, I numeri pensati, Gangemi 2021) avaldamine on just selle eesmärgi saavutamine, mis on tõendiks sellest pingest, sellest püüdest käsitleda pühendunult ja kirglikult sellist keerulist ja liigendatud teemat nagu alaealiste poolt toime pandud seksuaalvägivald. Seda tehakse täielikus teadvuses jäikade või eelnevalt paika pandud liigituste võimatusest ning vajadusest võtta arvesse autori isiksuse pidevat arengut ja seksuaalsfääri rikkuvate juhtumite paljusust. Käesolevas raamatus uuritakse nähtust projekti (2018-2020) käigus kogutud kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete andmete analüüsi kaudu, mis käsitlevad alaealiste poolt toime pandud seksuaalkuritegusid, territooriumidel ja alaealistele mõeldud teenustes kogutud kogemuste uurimise kaudu. Raamat sisaldab autoriteetseid panuseid, mille eesmärk on eri liiki süütegude õiguslik rekonstrueerimine, ning teemat käsitlevate teaduslike uuringute ja eksperimentaalprojektide tulemusi.

NOTE

[1] PPA esitatud andmete kohaselt on 2020. aastal suurenenud (+77%) laste ja noorte vastu toime pandud veebikuritegude arv. Ja 2021. aastal ei näita tõusutrend vaibumise märke: aasta esimese nelja kuu jooksul on lapsporno ja veebipõhise ahistamisega seotud kuritegude arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 70%. Juba 9-aastased lapsed jäid sotsiaalvõrgustike ja mängurakendustega kurjategijate poolt lõksu; selle aasta esimese nelja kuu jooksul teatati 52 juhtumist, võrreldes 41 juhtumiga kogu eelmise aasta jooksul. Viimase viie aasta jooksul on veebikuritegude toimepanemise eest teatatud laste arv kasvanud hämmastavalt 213%. Üha nooremad inimesed on seotud endiste sõbrannade seksuaalsete piltide levitamisega, pornograafiliste failide ja laste seksuaalse kuritarvitamise piltide vahetamisega, klassikaaslaste ja tuttavate solvamise ja halvustamisega.
https://www.interno.gov.it/it/notizie/aumento-i-reati-online-contro-minori-lamorgese-grande-attenzione-tutela-rete-persone-piu-fragili 

Los delincuentes sexuales juveniles y la justicia de menores en Italia

Durante mucho tiempo se creyó que los delitos sexuales eran perpetrados principalmente por adultos. Sin embargo, las estadísticas oficiales muestran que la violencia sexual cometida por menores es un fenómeno que crece lenta pero constantemente, al menos en Italia. Según los datos de menores y jóvenes adultos a cargo de las Oficinas de Servicios Sociales Juveniles, entre 2017 y 2019 ha aumentado el número de jóvenes autores de delitos sexuales: 536 en 2017, 592 en 2018, 628 en 2019 (+10% en 2018, +6% en 2019) y en el correspondiente número de delitos: 638 en 2017, 694 en 2018, 742 en 2019 (+9% en 2018, +7% en 2019). Estos delitos se refieren a: agresiones sexuales, agresiones sexuales en grupo, actos sexuales con menores, corrupción de menores, prostitución infantil, pornografía infantil, posesión de material pornográfico mediante la explotación de menores, pornografía virtual, iniciativas turísticas destinadas a la explotación de la prostitución infantil, incitación a las prácticas de pornografía o pornografía infantil, grooming de menores (M.S. Totaro, 2019).

Este fenómeno parece haberse acelerado aún más como resultado de los efectos de la pandemia de COVID 19 en la proporción de delitos sexuales cometidos online. Las cifras publicadas por el Ministerio del Interior en mayo de 2021 confirman una tendencia al alza en el número de delitos sufridos o cometidos por menores de edad, agravada por la pandemia: “Cada vez son más los chicos jóvenes que se dedican a difundir imágenes sexuales de ex novias, a intercambiar archivos pornográficos e imágenes de abusos sexuales a menores, a insultar y denigrar a compañeros y conocidos. La edad media de los niños acusados de delitos graves como la pornografía infantil ha descendido un punto, de 16 a 15 años en 2020.[1]

El período de la pandemia, que todavía estamos atravesando, ha provocado sin duda un aumento de la exposición a los factores de riesgo de estos delitos (la mayor facilidad de acceso a los entornos virtuales por parte de los menores que suelen ser inconscientes e inexpertos respecto a los peligros de la red, la presencia de estímulos y contenidos que llevan a un crecimiento psicofísico más rápido que el de la edad biológica), al tiempo que se debilitan los elementos de protección (contextos relacionales y familiares más expuestos a los agentes perturbadores, menores oportunidades de relación con los iguales).

También por estas razones, hoy en día el tema de los delincuentes sexuales juveniles alimenta cada vez más un debate vivo y articulado que concierne tanto a las estrategias de prevención como a la definición de intervenciones coherentes destinadas a hacer frente a las dificultades no sólo relacionadas con el marco teórico, sino también con la definición de itinerarios adecuados por parte de los servicios y, en particular, de los servicios de justicia juvenil que se encargan de ellos como infractores. De hecho, este fenómeno recuerda rigurosamente, en primer lugar, la necesidad de aclarar la especificidad del ámbito sexual que la Justicia está llamada a tratar y cómo el tema de la sexualidad ha sido construido y configurado en la percepción común y en sus aspectos jurídicamente relevantes. En segundo lugar, es necesario señalar que la violencia sexual ejercida por menores de edad es un fenómeno que, incluso frente a los profundos y rápidos cambios sociales que afectan al mundo adolescente, encuentra a los diversos actores involucrados con demasiada frecuencia sin preparación y sin las herramientas necesarias para responder adecuadamente a la complejidad de las necesidades emergentes y los cambios en curso: herramientas que son indispensables también para hacer frente al fuerte impacto emocional generado por este tema que hace que un contacto directo con estos niños no siempre sea fácil. Todavía son escasas las iniciativas de formación para los operadores sobre la prevención y recuperación de los delincuentes sexuales juveniles, que analicen los significados atribuidos a la “violencia sexual” y la evolución de esta conducta violenta en el tiempo. Es evidente que la población de jóvenes agresores sexuales necesita una atención especial, considerando que la personalidad del adolescente aún no se ha organizado de forma estable en torno a la conducta desviada y que, por lo tanto, la adquisición de identificaciones más sólidas y armónicas puede favorecer una evolución favorable y evitar la cristalización de problemas ligados a la fase de desarrollo. Por el contrario, la acción violenta llevada a cabo por el menor, si no se aborda adecuadamente, es susceptible de arraigar en la personalidad del joven y consolidarse en patrones de abuso, exponiéndole al riesgo de reincidencia y fomentando aquellos procesos de imitación, en el grupo de iguales, de modelos agresivos propios de la adolescencia. Además, cuando se trabaja con delincuentes sexuales juveniles, es necesario tener en cuenta los profundos y rápidos cambios socioculturales que acompañan el desarrollo de los adolescentes y que corren el riesgo de producir una fuerte sensación de confusión en el operador, si no está adecuadamente entrenado.

El proyecto Violencia 0! es el resultado de este análisis, destinado a implementar un proceso de capacitación en todo el territorio nacional a través de la formación, cursos de actualización y supervisión dirigidos a los operadores de Justicia de Menores, con el objetivo de mejorar la capacidad de hacerse cargo de los delincuentes sexuales juveniles, reduciendo el riesgo de reincidencia de los autores. La publicación de un libro dedicado a este tema (Minorenni autori di reati sessuali e Giustizia minorile, I numeri pensati, Gangemi 2021) tiene precisamente este objetivo, como prueba de esta tensión, de este esfuerzo por mirar con compromiso y pasión un tema tan complejo y articulado como la violencia sexual perpetrada por menores. Esto se hace con plena conciencia de la imposibilidad de clasificaciones rígidas o preconstituidas y de la necesidad de tener en cuenta la continua evolución de la personalidad del autor y la multiplicidad de casos que vulneran la esfera sexual. En este libro, el fenómeno se examina a través del análisis de los datos cuantitativos y cualitativos recogidos durante el proyecto (2018-2020) relativo a los delitos sexuales cometidos por menores, a través de un estudio de las experiencias recogidas en los territorios y en los Servicios para menores. El libro contiene contribuciones autorizadas destinadas a la reconstrucción jurídica de los diferentes tipos de delitos, así como los resultados de los estudios científicos sobre el tema y de los proyectos experimentales.

NOTE

[1] Según los datos comunicados por la Policía Postal y de Comunicaciones, la situación en 2020 mostró un aumento global (+77%) de los casos en los que se cometieron delitos online contra niños y jóvenes. Y en 2021, la tendencia al alza no muestra signos de ceder: en los primeros cuatro meses del año, se ha producido un aumento del 70% en los delitos relacionados con la pornografía infantil y el grooming online en comparación con el mismo periodo del año anterior. Niños de tan solo 9 años fueron enganchados en redes sociales y aplicaciones de juegos por adultos sin escrúpulos; en los cuatro primeros meses de este año se denunciaron 52 casos, frente a los 41 de todo el año anterior. En los últimos cinco años, el número total de niños denunciados por cometer delitos en línea ha crecido en un asombroso 213%. Cada vez más jóvenes se dedican a hacer circular imágenes sexuales de ex novias, a intercambiar archivos pornográficos e imágenes de abusos sexuales a menores, a insultar y denigrar a compañeros y conocidos. https://www.interno.gov.it/it/notizie/aumento-i-reati-online-contro-minori-lamorgese-grande-attenzione-tutela-rete-persone-piu-fragili (ultimo accesso 16 dicembre 2021).

Jugendliche Sexualstraftäter und Jugendstrafrecht in Italien

Lange Zeit glaubte man, dass Sexualverbrechen hauptsächlich von Erwachsenen verübt werden. Offizielle Statistiken zeigen jedoch, dass sexuelle Gewalt, die von Minderjährigen begangen wird, ein langsam aber stetig wachsendes Phänomen ist, zumindest in Italien. Laut den Daten von Minderjährigen und jungen Erwachsenen, für die die Jugendämter zuständig sind, ist zwischen 2017 und 2019 die Zahl der jugendlichen Täter von Sexualdelikten gestiegen: 536 im Jahr 2017, 592 im Jahr 2018, 628 im Jahr 2019 (+10% im Jahr 2018, +6% im Jahr 2019) und bei der entsprechenden Anzahl von Straftaten: 638 im Jahr 2017, 694 im Jahr 2018, 742 im Jahr 2019 (+9% im Jahr 2018, +7% im Jahr 2019). Diese Straftaten betreffen: sexuelle Übergriffe, sexuelle Übergriffe in Gruppen, sexuelle Handlungen mit Minderjährigen, Verführung von Minderjährigen, Kinderprostitution, Kinderpornografie, Besitz von pornografischem Material unter Ausnutzung von Minderjährigen, virtuelle Pornografie, touristische Initiativen zur Ausnutzung der Kinderprostitution, Anstiftung zu pornografischen oder kinderpornografischen Praktiken, Grooming von Minderjährigen (M.S. Totaro, 2019).

Dieses Phänomen scheint sich durch die Auswirkungen der COVID 19-Pandemie auf den Anteil der online begangenen Sexualstraftaten weiter beschleunigt zu haben. Die vom Innenministerium im Mai 2021 veröffentlichten Zahlen bestätigen einen Aufwärtstrend bei der Zahl der von Minderjährigen erlittenen oder begangenen Straftaten, der sich durch die Pandemie noch verschärft hat: “Immer jüngere Jungen sind daran beteiligt, sexuelle Bilder von Ex-Freundinnen in Umlauf zu bringen, pornografische Dateien und Bilder von sexuellem Kindesmissbrauch auszutauschen, Mitschüler und Bekannte zu beleidigen und zu verunglimpfen. Das Durchschnittsalter von Kindern, die schwerer Verbrechen wie Kinderpornographie beschuldigt werden, ist um einen Punkt gesunken, von 16 auf 15 Jahre im Jahr 2020”. 

Die Zeit der Pandemie, die wir immer noch durchleben, hat mit Sicherheit dazu geführt, dass die Risikofaktoren für diese Verbrechen zugenommen haben (der leichtere Zugang zu virtuellen Umgebungen für Minderjährige, die sich der Gefahren des Netzes oft nicht bewusst sind und keine Erfahrung damit haben, das Vorhandensein von Reizen und Inhalten, die zu einem schnelleren psycho-physischen Wachstum führen als das biologische Alter), während die Elemente des Schutzes geschwächt wurden (Beziehungs- und Familienkontexte, die mehr Störenfrieden ausgesetzt sind, weniger Möglichkeiten für Beziehungen zu Gleichaltrigen).

Auch aus diesen Gründen heizt das Thema jugendliche Sexualstraftäter heute zunehmend eine lebhafte und artikulierte Debatte an, die sich sowohl mit Präventionsstrategien als auch mit der Definition konsequenter Interventionen befasst, die darauf abzielen, die Schwierigkeiten zu bewältigen, die nicht nur mit dem theoretischen Rahmen zusammenhängen, sondern auch mit der Definition angemessener Wege durch die Dienste und insbesondere durch die Jugendgerichtsbarkeit, die für sie als Straftäter zuständig ist. Dieses Phänomen verweist erstens auf die Notwendigkeit, die Besonderheit des sexuellen Bereichs zu klären, mit dem sich die Justiz befassen muss, und wie das Thema Sexualität in der allgemeinen Wahrnehmung und in seinen rechtlich relevanten Aspekten aufgebaut und geformt wurde. Zweitens muss darauf hingewiesen werden, dass sexuelle Gewalt, die von minderjährigen Tätern ausgeübt wird, ein Phänomen ist, das selbst angesichts der tiefgreifenden und rasanten sozialen Veränderungen in der Welt der Jugendlichen die verschiedenen beteiligten Akteure nur allzu oft unvorbereitet trifft und dem es an den notwendigen Instrumenten mangelt, um angemessen auf die Komplexität der entstehenden Bedürfnisse und der laufenden Veränderungen zu reagieren: Instrumente, die auch unerlässlich sind, um mit den starken emotionalen Auswirkungen zurechtzukommen, die dieses Thema hervorruft und die einen direkten Kontakt mit diesen Kindern nicht immer einfach machen. Es gibt nach wie vor nur wenige Schulungsinitiativen für Akteure im Bereich der Prävention und der Wiedereingliederung von jugendlichen Sexualstraftätern, in denen die Bedeutung von “sexueller Gewalt” und die Entwicklung eines solchen gewalttätigen Verhaltens im Laufe der Zeit analysiert werden.

Es liegt auf der Hand, dass die Gruppe der jugendlichen Sexualstraftäter besonderer Aufmerksamkeit bedarf, da die Persönlichkeit des Heranwachsenden noch nicht stabil um das abweichende Verhalten herum organisiert ist und daher der Erwerb soliderer und harmonischerer Identifikationen eine günstige Entwicklung fördern und die Kristallisation von Problemen im Zusammenhang mit der Entwicklungsphase verhindern kann. Im Gegenteil, wenn die gewalttätigen Handlungen des Minderjährigen nicht angemessen behandelt werden, besteht die Gefahr, dass sie sich in der Persönlichkeit des Jugendlichen verankern und sich in Missbrauchsmustern verfestigen, die ihn der Gefahr einer erneuten Straftat aussetzen und in der Gruppe der Gleichaltrigen die Nachahmung aggressiver Modelle fördern, die für die Adoleszenz typisch sind. Darüber hinaus müssen bei der Arbeit mit jugendlichen Sexualstraftätern die tiefgreifenden und raschen soziokulturellen Veränderungen berücksichtigt werden, die mit der Entwicklung von Jugendlichen einhergehen und bei denen die Gefahr besteht, dass sie zu einer starken Verwirrung führen, wenn sie nicht angemessen geschult werden.

Das Projekt Violenza 0! ist das Ergebnis dieser Analyse. Es zielt darauf ab, auf dem gesamten nationalen Territorium einen Prozess des Kapazitätsaufbaus durch Schulungen, Auffrischungskurse und Supervisionen für die Mitarbeiter der Jugendgerichtsbarkeit zu implementieren, mit dem Ziel, die Kapazitäten für die Betreuung jugendlicher Sexualstraftäter zu verbessern und das Risiko von Rückfällen der Täter zu verringern. Die Veröffentlichung eines Buches, das diesem Thema gewidmet ist (Minorenni autori di reati sessuali e Giustizia minorile, I numeri pensati, Gangemi 2021), hat genau dieses Ziel, als Beweis für diese Spannung, für dieses Bemühen, sich mit Engagement und Leidenschaft mit einem so komplexen und artikulierten Thema wie der sexuellen Gewalt durch Minderjährige auseinanderzusetzen. Dies geschieht im vollen Bewusstsein der Unmöglichkeit starrer oder vorgefertigter Klassifizierungen und der Notwendigkeit, die kontinuierliche Entwicklung der Persönlichkeit des Autors und die Vielzahl der Fälle, die die sexuelle Sphäre verletzen, zu berücksichtigen. In diesem Buch wird das Phänomen durch die Analyse quantitativer und qualitativer Daten untersucht, die im Rahmen des Projekts (2018-2020) zu Sexualstraftaten von Minderjährigen gesammelt wurden, und zwar durch einen Überblick über die Erfahrungen, die in den Territorien und in den Diensten für Minderjährige gesammelt wurden. Das Buch enthält maßgebliche Beiträge zur rechtlichen Rekonstruktion der verschiedenen Arten von Straftaten sowie die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien zu diesem Thema und der Versuchsprojekte.