Newsfeed National N°4 – EE

News -EE

Tartu Ülikooli õigusteaduskond viis läbi rahvusvahelise INTIT projekti raames Vägivalda kogenud laste integreeritud traumateadliku kohtlemise pilootkoolituse.

Koolitusmaterjali töötati välja Itaalia, Saksamaa, Hispaania, Küprose ja Eesti koostööpartnerite poolt ning piloteeriti lastega töötavate justiitssüsteemi spetsialistide seas.

Pilootkoolituse eesmärgiks oli tutvustada alaealistega töötavate politseitöötajatele, kohtunikele, vangivalvuritele, advokaatidele ja prokuröridele kasuliku materjali, mis aitaks ühiselt töötada välja sekkumisviise, mis on mõeldud vägivalda ja traumat kogenud alaealistele; tuginevad kokkulepitud arusaamadel; võtavad arvesse trauma levimist ja selle mõju; aitavad ära tunda trauma sümptomeid  ja märke ning riski- ja kaitsetegureid. Koolitusprogrammi autorid mõistavad, et traumateadliku lähenemise  ülevõtmine ega teenuste täielik integreerimine ei ole igaühe töökontekstis alati võimalik, sellepärast püüakse keskenduda sellele, mida töökorralduse piiranguid arvestades igaüks teadlikkuse parandamiseks ja traumateadlikuks kohtlemiseks ise ära saaks teha.

Pilootkoolituse viisid läbi hinnatud spetsialistid, kellel on nii tugev teoreetiline kui praktiline ettevalmistus. Meie koolitajate tutvustusega saate  tutvuda siin: 

Kaia Kastepõld-Tõrs on kliiniline psühholoog ja psühhoterapeut, kes on töötanud perevägivalla kannatanutega ning koolitab spetsialiste traumaga seotud teemadel. Ta töötab Tartu Ülikoolis psühholoogia instituudi külalislektorina ning panustab eksperdina Sotsiaalkindulustusameti Ohvriabis, ühtlasi on Kaial pikk kogemus koolitajana.

Anna Frank on Eesti lastekaitsja, kes on aastaid tegelnud väärkoheldud laste teemadega. Alates 2016. aastast on Sotsiaalkindlustusametis arendanud lastemaja mudeli rakendamist Eestis. Varem on Anna töötanud Tallinna Laste Turvakeskuses osakonnajuhatajana, seejärel asus töötle Sotsiaalkindlustusametisse ning on sellest ajast peale SKA lastemaja juht. Peale selle on Anna MTÜ Rua Crew juhatuse liige, vabatahtlik tugiisik ja koolitaja.

Anna Markina on Eesti kriminoloog, kes on pühendunud noorte õigusrikkumiste ja inimkaubanduse valdkondade uurimisele nii Eestis kui välismaal, samuti tegeleb aktiivselt taastava õiguse mõtteviisi levitamisega Eestis olles ka ise taastava õiguse vabatahtlik ja koolitaja. Alates 2005-st aastast on Anna läbi viinud Eestis ulatuslikku rahvusvahelist ISRD Noorte ja hälbiva käitumise uuringuid ning kuulub ISRD juhtimistoimkonda.

Koolituse programm jaguses järgmiselt:

Esimese päeva koolitajaks oli Koolitaja Kaia Kastepõld-Tõrs ning keskenduti järgmistele teemadele:

 • Lapseea trauma (Tutvustatakse trauma definitsiooni ning selgitatakse, mis muudab sündmust traumeerivaks)
 • Trauma liigid (Tutvustatakse, milles väljendub akuutne, krooniline, komplekstrauma)
 • Väärkohtlemise liigid (Koolitusel tutvustatakse järgmiseid väärkohtlemise liike: seksuaalne väärkohtlemine, emotsionaalne või vaimne väärkohtlemine, lähisuhtevägivald, kehaline väärkohtlemine ja kiusamine s.h verbaalne, sotsiaalne, kehaline ja küberkiusamine)
 • Traumasündmuse mõju ja märgid ning kuidas laps traumale reageerib (Tutvustatakse, millised võivad olla märgid, mis viitavad traumasündmusele ning seletatakse, millest selline käitumine võib olla tingitud)
 • Trauma mõju vastavalt vanusele (Esitatakse tabelit, kus loetletakse üles vanusele omast käitumist)

Teise päeva koolitajaks oli Anna Frank ning keskenduti järgmistele teemadele:

 • Traumateadliku kohtlemine ja integreeritud süsteemid (Koolitusel tutvustatakse traumateadliku kontseptsiooni määratlust ning valdkondi, kus seda võimalik rakendada )
 • Traumateadlik organisatsioon (Tutvustatakse traumateadliku organisatsiooni põhieelduseid: 4-R-i reegel)
 • Traumateadliku kohtlemise algtõed (Sõnastatakse traumateadliku kohtlemise 6 algtõde)
 • Integreeritud teenused (Integreeritud teenuste põhjalik tutvustamine)
 • Barnahusi ja lastemaja tutvustamine (Barnahusi mudeli tutvustus, kvaliteedinõute loetelu, lastekaitseseaduse (LasteKS) 291  säte tutvustamine)
 • Lastega töötava spetsialisti põhioskused (Juhatatakse tähelepanu spetsialisti põhioskustele, mida töös lastega järgida)
 • Säilenõtkus (Tutvustatakse säilenõtkuse mõistet)

Koolituse kolmanda päeva koolitajad olid: Kaia Kastepõld-Tõrs, Anna Frank, Anna Markina ning keskenduti järgmistele teemadele:

 • Arutelu eelnenud päevadel kuuldud teemadel
 • Juhtumiuuringute põhjalik analüüs, ohumärkide märkamine, traumateadliku kohtlemise rakendamine, erinevate spetsialistide kirjelduste analüüs
 • Enesehoid (Räägitakse spetsialistidele enesehoiu vajadusest, lühidalt tutvustatakse enesehoiu tehnikaid )
 • Enesehinnang, tagasiside (Koolitus lõpeb grupi tagasisidega).

Koolituse osalejateks olid alaealistega töötavad politseitöötajad, kohtunikud, advokaadid ja prokurörid.

Eestis viidi INTIT koolitust läbi kolmel järjestikuse päeval 17.,18. ja 19 augustil. Koolitus toimus Pärnus ning osalejate arv oli 15 inimest. Osalejad hindasid kõrgelt koolituse teemasid ning võimalust arutada oma töös ette tulevaid probleemseid juhtumeid. Mitmel korral tekkis kolleegide vahel põnev arutelu, kus prooviti üheskoos leida parim lahendus probleemidele.

Kokkuvõtteks võime järeldada, et Eesti pilootkoolitus õnnestus hästi ning eesti spetsialistidel on suur soov sellelaadsetel koolitustel veel osaleda.

The Faculty of Law of the University of Tartu conducted a pilot training on Integrated Trauma Informed Therapy for Child Victims of Violence as part of the international INTIT project.

The training material was worked out by partners from Italy, Germany, Spain, Cyprus, and Estonia and piloted among justice system professionals working with children.

The aim of the pilot training was to provide police officers, judges, prison guards, lawyers and prosecutors working with minors with useful material to jointly develop interventions for minors who have experienced violence and trauma; are based on agreed understandings; consider the transmission of trauma and its impact; help to recognise symptoms and signs of trauma and risk and protective factors. The authors of the training programme recognise that it is not always possible to adopt a trauma-informed approach or to integrate services fully in everyone’s work context, so the focus will be on what everyone can do to improve awareness and trauma-informed care, given the constraints of the work organisation.

The pilot training was carried out by qualified professionals with a strong theoretical and practical background.

You can find out more about our trainers here:

Kaia Kastepõld-Tõrs is a clinical psychologist and psychotherapist who has worked with victims of domestic violence and trains professionals on trauma-related issues. She works as a guest lecturer at the Institute of Psychology at the University of Tartu and contributes as an expert at the Social Welfare Office’s Victim Support, Kaia also has extensive experience as a trainer.

Anna Frank is an Estonian child protection worker who has been working with abused children for many years. Since 2016, she has been developing the implementation of the Children’s House model in Estonia. Previously, Anna worked as a head of department at Tallinn Children’s Safety Centre, then she started working at the Social Insurance Board and since then she has been the head of the children’s home at the SKA. In addition, Anna is a board member of the NGO Rua Crew, a volunteer support worker and trainer.

Anna Markina is an Estonian criminologist dedicated to researching youth offending and human trafficking in Estonia and abroad, as well as actively promoting restorative justice thinking in Estonia and being a restorative justice volunteer and trainer herself. Since 2005 Anna has conducted extensive international ISRD Youth and Deviant Behaviour research in Estonia and is a member of the ISRD Steering Committee.

The training programme was divided as follows:

On the first day, the trainer was Kaia Kastepõld-Tõrs, and the following topics were covered:

 • Childhood trauma (Introduction to the definition of trauma and what makes an event traumatic).
 • Types of trauma (Introduction to acute, chronic and complex trauma).
 • Types of abuse (The following types of abuse will be introduced: sexual abuse, emotional or mental abuse, intimate partner violence, physical abuse and bullying, including verbal, social, physical and cyber bullying).
 • The impact and signs of trauma and how the child reacts to trauma (An introduction to the possible signs of trauma and an explanation of what may be causing such behaviour).
 • The effects of trauma according to age (A table listing age-specific behaviours is presented)

The second day was led by Anna Frank and focused on the following topics:

 • Trauma-informed care and integrated systems (The training will introduce the definition of the trauma-informed concept and areas where it can be applied ).
 • Trauma-informed organisation (Introduction to the basic assumptions of a trauma-informed organisation: the 4-Rs rule).
 • Trauma-informed care basics (6 trauma-informed care basics are formulated)
 • Integrated services (In-depth introduction to integrated services)
 • Introduction to the Barnahus and the Children’s Home (Introduction to the Barnahus model, list of quality requirements, introduction to the provision of § 291 of the Child Protection Act (Children’s Act)).
 • Basic skills of a professional working with children (Drawing attention to the basic skills of a professional working with children).
 • Resilience (Introduction to the concept of resilience)

The trainers on the third day of the training were: Kaia Kastepõld-Tõrs, Anna Frank, Anna Markina and focused on the following topics:

 • Discussion on the topics heard on the previous days. o Discussion on the themes of the previous days.
 • In-depth analysis of case studies, identification of danger signs, implementation of trauma-informed care, analysis of descriptions of different professionals
 • Self-care (Talking to professionals about the need for self-care, brief introduction to self-care techniques).
 • Self-assessment, feedback (The training ends with group feedback).

The participants of the training were: police officers working with minors, judges, lawyers, and prosecutors.

In Estonia, the INTIT training was conducted on three consecutive days on 17, 18 and 19 August. The training took place in Pärnu and the number of participants was 15. The participants appreciated the topics of the training and the opportunity to discuss problematic cases in their work. On several occasions, there was a fascinating discussion between colleagues who tried to find the best solution to the problems together.

In conclusion, the Estonian pilot training was a success and there is a strong desire among Estonian professionals to take part in more such training.