Newsfeed National N°5 – EE

News -EE

Lastemaja[1] [2] on lapsesõbralik, erialade vaheline ja mitme asutuse koostööl toimiv tasuta riiklik teenus seksuaalselt väärkoheldud  või selle kahtlusega lastele ja nende peredele. Lastemajas seisavad lapse huvide eest üheskoos erinevad spetsialistid: lastemajatöötajad, politsei, lastekatisetöötaja, arstid ja psühholoogid. Seksuaalselt väärkoheldud lapsed ja nende vanemad (juhul kui ei ole kuriteo toimepanijad) saavad sõbralikus keskkonnas menetleda juhtumit, lapsi kuulatakse ära või üle spetsiaalse väljaõppe saanud spetsialistide poolt, kes arvestavad lapse vajaduste ja eripäradega. Lapse ära/ülekuulamisel, läbivaatusel, nõustamisel lähtutakse lapse parimatest huvidest ning püütakse vältida taastraumeerimist.

Eestis pakub lastemaja teenust Sotsiaalkindluastusamet. Esimene lastemaja avati 2017 aasta jaanuaris Tallinnas BADEVI (Barnahus Developmant) pilootprojektina. Olulisena nähti teenuse laienemist ka teistesse piirkondadesse ning juba aasta hiljem avati lõuna lastemaja Tartus ning 2020 aastal ida lastemaja Jõhvis[3]. Käesoleva aasta teisel poolel avati ka lääne lastemaja Pärnus. Teenust võivad taotleda kõik lapsed üle Eesti. Arvestades tundlikku teemat ning soovi tagada lastele privaatsust on lastemajade asukoht salastatud.

  1. mail 2022 jõustus lastekaitseseaduse (LasteKS) muudatus, millega lisati seadusesse § 291 säte pealkirjaga „Sotsiaalkindlustusameti meetmed seksuaalselt väärkoheldud lapse ja seksuaalselt väärkohtlevalt käituva lapse abistamiseks“[4], mis täpsustab Sotsiaalkindlustusameti (SKA) ülesandeid laste abistamisel seksuaalse väärkohtlemise juhtumites, reguleerides SKA lastemajade tegevust.

Uue regulatsiooniga kaasnevad olulised muudatused on järgmised:

  • SKA lastemaja sihtrühma laiendamine seksuaalselt väärkohtlevalt käituvate laste osas;
  • Kohaliku omavalitsus üksuse kohustus teavitada SKA-d kohe kõigist seksuaalselt väärkoheldud või sellise kahtlusega ning seksuaalselt väärkohtleva käitumisega lastest.

Lisaks on sotsiaalkaitseminister kehtestanud SKA ülesannete täitmise täpsemad tingimused ja korra 23.06.2022 määrusega nr 51 „Lapse abistamine seksuaalse väärkohtlemise juhtumitel“[5], mis jõustus 1. juulil 2022. Kõnealuste muudatuste eesmärk on tagada kõigi seksuaalset väärkohtlemist hõlmavate lastekaitsejuhtumite käsitlemine koostöös lastemaja eripädevusega spetsialistidega ning tagada lastele võimalikult sujuv ja lapsesõbralik teekond erinevatest menetlustest vajaliku abini.

The Children’s House[1][2] is a child-friendly, multi-disciplinary and multi-agency free national service for children and their families who have been or are suspected of being sexually abused. In the Children’s House, different professionals work together to look after the child’s best interests: children’s workers, police, child welfare workers, doctors, and psychologists. Children who have been sexually abused and their parents (if they are not the perpetrators of the offence) are able to deal with the case in a friendly environment and are interviewed or interrogated by specially trained professionals who take into consideration the child’s needs and specificities. The child’s best interests are taken into consideration during the hearing/interrogation, examination and counselling, and efforts are made to avoid reoffending.

In Estonia, the children’s home service is provided by the Social Welfare Agency. The first Children’s House was opened in January 2017 in Tallinn as a pilot project of BADEVI (Barnahus Development). It was seen as important to expand the service to other regions, and already a year later a southern children’s house was opened in Tartu and in 2020 an eastern children’s house in Jõhvi[3]. In the second half of this year, a western nursery was opened in Pärnu. The service is open to all children across Estonia. Given the sensitive nature of the issue and the desire to ensure children’s privacy, the location of the children’s houses is confidential.

On 8 May 2022, an amendment to the Child Protection Act (LasteKS) entered into force, which added a provision to the Act, § 291[4], entitled “Measures of the Social Insurance Board to assist sexually abused children and sexually abusive children”, which specifies the tasks of the Social Insurance Board in assisting children in cases of sexual abuse by regulating the activities of children’s homes.

The main changes introduced by the new regulation are the following:

– The extension of the target group of the Social Security Agency’s children’s homes to children who are sexually abusive.

– The extension of the scope of the scope of the childcare centre to include the new definition of the childcare centre’s target group of children who have been sexually abused.

In addition, the Minister of Social Protection has established more detailed conditions and procedures for the performance of the duties of the Social Security Board in Decree No. 51[5] of 23.06.2022 on “Assistance to Children in Cases of Sexual Abuse”, which entered into force on 1 July 2022. These amendments are aimed at ensuring that all child protection cases involving sexual abuse are handled in cooperation with specialists with specific competence in child protection, and to ensure that the child’s path from the various procedures to the necessary assistance is as smooth and child friendly as possible.